image descriptionimage description

תקנון

תנאי מבצע קופון הנחה ברכישת שק מזון לכלבים או לחתולים מסדרת N&D מתוצרת Farmina

 1. כצט בע”מ (ח.פ. 510001886) (להלן: “כצט“) עורכת מבצע במסגרתו מחולקים קופון הנחה לכל מי שנרשם למועדון הלקוחות של אנימלקר דרך האתר: https://animalcare.co.il (להלן: “אתר אנימלקר“) או באמצעות דפי נחיתה הבאים: https://animalcare.co.il/adopters או https://animalcare.co.il/breeders (להלן: “המבצע“).
 2. הקופון מקנה הנחה רק באחת החנויות המשתתפות במבצע ורק למי שנרשם בהתאם לאמור לעיל למועדון הלקוחות של אנימלקר וזאת בעת ביצוע הרכישה של מזון לכלבים או לחתולים מסדרת N&D מתוצרת Farmina לאחר הרישום למועדון הלקוחות.
 3. על מי שזכאי להשתמש בקופון בהתאם למפורט לעיל ומעוניין לנצל אותו לבדוק בטרם ביצוע הרכישה כי החנות בה הוא מבצע את הרכישה אכן משתתפת במבצע.
 4. המבצע מוגבל לקופון אחד בלבד לכל נרשם למועדון הלקוחות של אנימלקר כמפורט לעיל. הקופון אינו ניתן להעברה וזכאי לממשו רק מי שנרשם למועדון הלקוחות של אנימלקר.
 5. ההנחה שמקנה הקופון הינה ממחיר המוצר הנקוב בחנות המשתתפת במבצע, כאשר גובה ההנחה הוא בהתאם לגודל שק המזון הנרכש:
  1. 50 ש”ח הנחה ברכישת שק של 12 ק”ג או 15 ק”ג מזון N&D לכלבים.
  2. 30 ש”ח הנחה ברכישת שק של 5 ק”ג מזון N&D לחתולים או 7 ק”ג מזון N&D לכלבים.
  3. 15 ש”ח הנחה ברכישת שק של 1.5 ק”ג מזון N&D לחתולים או 2.5 ק”ג מזון N&D לכלבים.
 6. תוקף המבצע הוא עד ה-30.6.2021 או עד גמר המלאי או עד הפסקתו ע”י כצט – המוקדם מביניהם.
 7. על אף כל האמור לעיל, כצט רשאית לשנות תנאי המבצע בכל עת ו/או להפסיקו ו/או לבטלו לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, וללא פיצוי כלשהו למי שמחזיק בקופון או זכאי לקופון בהתאם תנאי המבצע. הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או הפסקתו תפורסם באתר אנימלקר. כל מי שנרשם למועדון הלקוחות של אנימלקר ו/או כל מי שמחזיק בקופון מוותר על כל טענה או תביעה כנגד כצט בע”מ בשל כך.
 8. בעצם הרישום למועדון הלקוחות אנימלקר מאשר הנרשם כי קרא את תנאי מבצע זה וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן, וכי הוא מסכים ומאשר כי תנאי מבצע זה והוראותיו יחולו עליו ותחייבנה אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור במבצע.
 9. בתנאים אלו יחיד משמעו רבים ולהיפך, זכר משמעו נקבה ולהיפך.