image descriptionimage description

תקנון אתר

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו חלים על כל רכישה שתתבצע באמצעות אתר www.animalcare.biopet.co.il (להלן: "האתר") על ידי משתמש אשר ניתנה לו הרשאה לכך על-ידי כצט (להלן: "המשתמש המורשה") עבור לקוחותיו אשר נתנו הסכמתם והרשאתם לכך ומסרו לו לשם כך את פרטי כרטיס האשראי שלהם (להלן ייקרא כל לקוח כאמור "המזמין") לרבות, רכישה טלפונית ועל כל שימוש אחר שיעשה באתר על-ידי משתמש מורשה ומהווים הסכם משפטי מחייב בינך, המשתמש המורשה, לבין המזמין (אשר אתה מצהיר ומאשר בזאת כי נתן הסכמתו לכך, לבין כ.צ.ט בע"מ ח.פ. 510001886 (לעיל ולהלן: "כצט" או "מפעילת האתר").

קרא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון.

 1. כללי
  1. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הכותרות וסדר הסעיפים הנם לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי שימוש אלו.
  3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה הצהרה מצדך כי קראת את תנאי השימוש, הבנת אותם והסכמת להם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי שימוש אלו עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
  4. המידע המופיע באתר אינו במקום ייעוץ ווטרינרי והוא ניתן על מנת להעניק ידע כללי בלבד. על בעל חיית המחמד לפנות לוטרינר מומחה בכל עניין רפואי ו/או תזונתי של חיית המחמד שלו.
  5. כצט רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תנאי שימוש אלו.
  6. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי הנהלת האתר ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

 2. המוצרים המוצגים באתר
  1. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  2. לכצט שמורה הזכות להוריד מוצר מהאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
  3. כצט עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים לרבות תמונות. יחד עם זאת עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים, שגיאות או השמטות. אי דיוקים, שגיאות או השמטות כאמור לא יחייבו את כצט והיא לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טעות שנפלה במחיר של מוצר. במקרה בו נפלה טעות רשאית כצט לתקנה ולא לספק מוצר במחיר שהוצג בטעות.

 3. תנאי רכישה באתר
  1. רק משתמש מורשה רשאי להשתמש באתר לצורך רכישת מוצרים באתר עבור לקוחותיו אשר נתנו הסכמתם והרשאתם לכך ומסרו לו לשם כך את פרטי כרטיס האשראי שלו, בכפוף להיותו של המשתמש המורשה ושל הלקוח עבורו מתבצעת הרכישה (להלן: "המזמין"), כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ולהיותו של המזמין בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  2. בעצם ביצוע רכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי של מזמין, מצהיר ומאשר המשתמש המורשה כי הרכישה מבוצעת בהסכמתו ובהרשאתו בכתב של המזמין וכי המזמין מסר לו את כרטיס האשראי בצירוף הפרטים המזהים לשם ביצוע עסקת הרכישה. מבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לכצט על-פי תנאי שימוש אלו ועל-פי כל דין, משתמש מורשה יפצה וישפה את כצט, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד וחסרון כיס אשר ייגרמו לה עקב ביצוע רכישה של מוצרים באתר בניגוד להוראות סעיף זה או כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר הנפיקה את כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה.
  4. כצט רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי מהמזמין, לפי צרכיה ובהתאם לדין החל באותה עת.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כצט תהא רשאית למנוע מכל משתמש מורשה להשתמש באתר לצורך רכישת מוצרים עבור לקוחותיו וכן למנוע מכל אדם להזמין מוצרים באמצעות משתמש מורשה, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  6. כצט ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש המורשה בעת הקלדת הפרטים ואף לא יישאו, במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  7. מסירת פרטים אישיים או אחרים שאינם נכונים אסורה. כצט שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים נגד מגישי פרטים שאינם נכונים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לכצט.

 4. רכישת מוצרים באתר
  1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המשתמש המורשה בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין/מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה והמזמין/מקבל ההזמנה אינו בבית.
  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המשתמש המורשה למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  3. פרטי המזמין/מקבל ההזמנה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המשתמש המורשה יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב המזמין עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כצט.
  5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המשתמש המורשה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  6. כצט עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשתדל כצט, תחילה להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והצעת כצט תתקבל על ידי המזמין יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם יסרב המזמין או אם אין מוצר חלופי שווה ערך להציע לו או אם כצט תבחר בכך לפי שיקול דעתה הבלעדי, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של המזמין לא יחויב. מימשה כצט את זכותה כאמור, לא תהיה למשתמש המורשה וגם/או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין עוגמת נפש, אי יכול לממש קופון,אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
  7. מחיר המוצג באתר כולל עלויות שילוח ומע"מ.

 5. תשלום
  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי.
  2. יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  3. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לכצט על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
  4. כצט לא תהיה אחראית לכל קושי טכני בביצוע הזמנה מקוונת.
  5. השימוש בקודי קופון מוגבל לשימוש בקוד קופון אחד לקניה, שימוש בכפילות קודי קופון יגרור לביטול ההזמנה ע"י כצט.

 6. אספקה והובלת המוצרים
  1. אספקת המוצר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, המוצר יסופק לכתובת שהמשתמש המורשה הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. מועדי אספקת משלוחים:
   1. הזמנות שיאושרו בימים א-ה יסופקו עד – 3 ימי עסקים מיום שלאחר מועד השלמת ההזמנה.
   2. הזמנות שאושרו בימים א-ה לאחר השעה 11:00 תחשבנה כהזמנות שאושרו למחרת היום.
   3. בימי שישי, ערבי חג וחג, ההזמנות יסופקו עד – 4 ימי עסקים מיום שלאחר צאת השבת ו/או צאת החג ובכפוף לאישור ההזמנה.
  3. כצט תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות בתוך 3 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
  4. המשלוחים יסופקו באמצעות חברת המשלוחים צ'יטה (להלן: "'צ'יטה" או "חברת המשלוחים") בהתאם לתנאי המשלוח ואזורי החלוקה שלה, ובתאום מראש עם המזמין/מקבל ההזמנה.
  5. רשימת איזורים מוחרגים מפורסמת באתר צ'יטה ומתעדכנת מעת לעת. יש לבדוק לפני רכישה כי הישוב אינו מופיע ברשימת החריגים: איזורי שילוח חריגים של צ'יטה
  6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, תודיע על כך כצט למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  8. כצט לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או כצט.
   3. מסיבה הקשורה עם מבצע/חברת השליחות.
  9. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  10. על המזמין להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  11. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לכצט בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
  12. שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א-ה בשעות 8:00-15:30.

 7. ביטול רכישה מצד המזמין

  המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

  1. ביטול ייעשה אך ורק לאחר פנייה וקבלת אישור משירות הלקוחות, בקו ייעודי שמספרו 03-9300660
  2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  3. ביטול העסקה ע”י המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
  4. המזמין יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לכצט בסך 35 ש"ח.
  5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  6. במקרה בו נמצא פגם במוצר, ניתן להחזיר את המוצר או לקבל החזר כספי, כל עוד ההודעה על מציאת הפגם במוצר בצירוף תמונה של הפגם שנמצא במוצר תשלח לכצט במסגרת 5 ימי עסקים ממועד קבלת הסחורה.
  7. בכל הנוגע לביטול הזמנה, החזרה והחלפת מוצרים שהם מזון יבש לחיות מחמד, יחולו בנוסף להוראות סעיפים 7.1, 7.4 – 7.6 ההוראות הבאות:
   1. ניתן להחזיר מזון לבעלי חיים או להחליפו בתוך 3 ימים מיום קבלת המוצר. המוצר יוחזר מבלי שנעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה ואינו פגום וכנגד הצגת חשבונית.
   2. באופן חריג, מאפשרת כצט למזמין להחזיר פעם אחת בלבד שק אחד של מזון יבש לחיות מחמד אשר נפתח ונעשה בו שימוש (להלן: "השק הפתוח") ולקבל החזר כספי מלא באם המזמין מצא כי המזון היבש שרכש אינו מתאים לחיית המחמד שלו, בכפוף להתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים:
    1. בקשת ההחזרה נעשתה עד שבעה ימים קלנדריים ממועד קבלת השק.
    2. המזון הוחזר באריזתו המקורית.
    3. משקל השק הפתוח הוא לפחות 70% ממשקל השק המצוין על האריזה.
    4. המזון שבשק הפתוח לא עורבב עם מזון או כל דבר אחר.
    5. מדובר בפעם הראשונה שבה מבקש המזמין להחזיר שק מזון יבש של חיות מחמד. לא יתקבלו שק או שקים פתוח/ים נוספ/ים מאותו מזמין – בין אם מאותה עסקה ובין מעסקאות אחרות.

 8. ביטול רכישה על-ידי כצט
  1. כצט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמש המורשה או למזמין, וכצט תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט הזכות להשבת סכום העסקה כאמור לעיל, לא תהיה למשתמש המורשה או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כצט בגין ביטול עסקה מכל סיבה שהיא וכצט לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש המורשה וגם או למזמין או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של כצט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי כצט ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש המורשה וגם או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כצט.

 9. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של כצט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לכצט להשתמש בהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים, סימני השירות וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לכצט שמורים לכצט.
  2. אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של כצט לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.
  3. כצט אינה מציגה ו/או נותנת אחריות כלשהי לכך שהשימוש שיעשה על-ידי כל אדם בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים.
  4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי או בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, מכאני, אופטי או אחר כל חלק מהאתר או התכנים הכלולים או מתפרסמים בו לרבות, בין היתר, כל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו ע"י כצט או מי מטעמה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מכצט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

   למען הסר ספק, איסור זה חל גם על הפעלת כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר לרבות, בין היתר, לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר וכן על העתקה, הצגה בפומבי או שימוש בתכנים מתוך האתר בכל דרך שהיא (לרבות, בין היתר, כל תוכנה, פרוטוקול, אמצעי או אביזר המשנים את עיצובם או תפקודם של התכנים או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם), באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, באמצעי תקשורת ובכל אמצעי מדיה שהוא.

 10. הגבלת אחריות

  בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי שימוש אלו המגבילות את אחריותה של כצט:

  1. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים,חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות כצט כמו שהם, ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד כצט, במפורש או במשתמע, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור אחריות במשתמע לגבי סחירות, כשירות למטרה כלשהי או היעדר הפרה של זכויות קניין רוחני .
  2. כצט לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט ואשר מבוססת על מידע המוצג באתר וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. כצט אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, כצט אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.
  3. השימוש באתר והגלישה בו הם על סיכונו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. לא כצט ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.
  4. כצט אינה אחראית לוירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לרכוש אחר שלו או לכל נזק אחר שייגרם עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר. כצט גם לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
  5. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכצט שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
  6. כצט אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל כצט או אצל מי מספקיה. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמש עקב תקלה כאמור.
  7. כצט אינה צד בכל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בקישורים הנמצאים באתר, ולא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים המסופקים באמצעות אתרים אליהם קיימים קישורים באתר. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכויות המפרסם.
  8. כצט לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כצט ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש מורשה או למזמין או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ולא בדמי נזיקין עונשיים.

 11. מדיניות פרטיות

  בכל הנוגע לשימוש הנעשה במידע הנמסר או נאסף לגבי משתמש מאושר או מזמין יש לעיין במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר ומתעדכנת מעת לעת.

 12. דין ושיפוט
  1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תנאי שימוש אלו, לרבות פרשנותם ואכיפתם וכן על כל מחלוקת הנובעת מהם, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.